Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Wydawanie żywności

Utworzono dnia 06.05.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniach: 28 i 31 maj oraz 1 i 2 czerwiec 2021r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z otrzymanymi karteczkami z dniem odbioru.

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (20.05.2021 od 19:00)

Utworzono dnia 05.05.2021

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się  w czwartek- 20 maja  2021r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu z dnia 09 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

Utworzono dnia 05.05.2021

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) w związku z dniem wolnym od pracy w terminie 01 maja 2021r. oraz 25 grudnia 2021r. zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.Ustalam dzień 04 czerwca 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym luty 2021r. - czerwiec 2021r. Z powodu wystąpienia święta w dniu 1 maja 2021r. w sobotę.

 

 

2.Ustalam dzień 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym wrzesień 2021r. - grudzień 2021r. z powodu wystąpienia święta w dniu 25 grudnia w sobotę.

500+

Utworzono dnia 21.01.2021

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) w 2021 r.


 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1  czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (15.04.2021 od 19:00)

Utworzono dnia 08.04.2021

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się  w czwartek- 15 kwietnia  2021r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

Wydawanie żywności

Utworzono dnia 01.03.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniach: 15,16,17,18 MARCA  2021r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z otrzymanymi karteczkami z dniem odbioru.

Wydawanie żywności

Utworzono dnia 02.02.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniach: 9,10,11,12 LUTEGO  2021r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu prosimy o kontakt w celu ustalenia godziny odbioru.

POPŻ ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Utworzono dnia 01.12.2020

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

czytaj dalej na temat: POPŻ ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Rodziny wspierające

Utworzono dnia 06.11.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu  poszukuje rodzin wspierających.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,

 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

 • pomoc w nauce,

 • ·wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że:

 • skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,

 • odebranie władzy rodzicielskiej,

 • problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

 • brak stałego źródła utrzymania,

 • stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu,

 • zaburzenia psychiczne itp.

wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej. 

czytaj dalej na temat: Rodziny wspierające

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (27.08.2020 od 19:00)

Utworzono dnia 12.08.2020

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się  w czwartek- 27 sierpnia  2020r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

Ogłoszenie - wydawanie żywności

Utworzono dnia 04.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 odbędzie się w dniach: 18,19,20,21 oraz 24 SIERPNIA  2020r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z otrzymanymi karteczkami z dniem odbioru.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie - wydawanie żywności

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020"

Utworzono dnia 02.07.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2020'.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:

,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomnośći;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej''.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny